Home
Videos uploaded by user “1Click2beDBA”
SQL Developer: EXPORT tables, schemes or whole database via Oracle SQL Developer.
 
02:27
Just 2 mins to do export database (EXPDP) by using SQL Developer. Import: https://youtu.be/eM6M8lxOJEA
Views: 10275 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ- PHẦN 1: Hướng dẫn cài đặt Oracle database 12c lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
10:07
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 17556 1Click2beDBA
SQL Developer: How to reset an EXPIRED password by using Oracle SQL Developer
 
01:02
Using SQL Developer to reset EXPIRED password, event the password was expired already !
Views: 8505 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 2: Tạo Listener
 
03:19
[ORAVN.COM] Oracle Database 12c --------------------------------- HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 6046 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 4: Tao và quản lý USERs
 
10:43
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. Phần 4: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Users trên SQL Developer - Create connection. - Fix ERROR " IO Error: Network Adapter could not establish connection" - Create USERs - Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 9114 1Click2beDBA
SQL Developer: IMPORT tables, schemes or whole database via Oracle SQL Developer.
 
03:04
Import data from dump file, rename schema. Export: https://youtu.be/e_p4qKDdmJM
Views: 6858 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ - PHẦN 3: Tạo và khởi động DATABASE
 
11:10
Oracle Database 12c --------------------------------- [ORAVN.COM] HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Nội dung bao gồm: 1. Download và cài đặt Oracle Database software. 2. Tạo và khởi động LISTENER 3. Tạo và khởi động DATABASE 4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị. 5. SQL Developer: kết nối vào user thường. Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn-f10/ - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 9280 1Click2beDBA
ORACLE:  FLASHBACK DATABASE, hướng dẫn cấu hình và sử dụng.
 
13:00
Với FLASHBACK Database, việc phục hồi database chưa bao giờ dễ như thế. Một tính năng mà mội DBA điều phải biết.
Views: 3593 1Click2beDBA
[vi] SQL Developer- Làm sao cứu table lỡ xóa nhầm (DROP) trên Oracle SQL Developer.
 
02:51
Phục hồi TABLE lỡ bị DROP nhầm. Flashback to Before DROP ngay trên giao diện SQL Developer. English version: https://youtu.be/d4pDI9cfPDw
Views: 3995 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 1: Sử dụng câu SELECT để lấy dữ liệu.
 
33:06
Nội dung trong bài này bao gồm: - Viết câu SELECT cơ bản. - Dùng column ALIAS. - Giá trị NULL - Từ khóa DISTINCT - Tooán tử cộng chuổi (||) - Literal character strings
Views: 8601 1Click2beDBA
Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12cR2 (12.2) lên Linux - ORAVN.COM
 
23:22
How to install Oracle 12c on Linux ? [oravn.com] Hướng dẫn cài đặt Oracle Database 12.2 lên Linux theo cách dơn giản nhất.
Views: 5561 1Click2beDBA
[vi] Cài đặt Ubuntu lên máy ảo VirtualBox.
 
10:38
Hướng dẫn download và cài đặt Hệ Điều Hành Ubuntu lên máy ào VirtualBox.
Views: 4705 1Click2beDBA
ORACLE: BACKUP/RECOVERY - Chuyển đổi qua lại giữa ARCHIVE LOG và NOARCHIVE LOG
 
05:17
Switch database between ARCHIVELOG and NOARCHIVELOG mode. -------------- - Lệnh để kiểm tra DB đang ở archive mode. - Chuyển DB từ NoArchive sang Archive. - Chuyển DB từ Archive về lại NoArchive
Views: 804 1Click2beDBA
ORACLE: USERS -Tạo USER và những quyền cơ bản.
 
10:21
[ORAVN.COM] USERS - Tạo USER và những quyền cơ bản. ------ Trả lời những câu hỏi: - Làm thế nào để tạo USER trên Oracle? - Thế nào là DEFAULT TABLESPACE ? - Những quyền tối thiểu nào để user có thể kết nối vào DB và tạo đối tượng cơ bản, vd: tables ? - Tạo sao phải cần QUOTA ? - ....
Views: 1393 1Click2beDBA
[vi] Oracle Course Submission Form 2018- Hướng dẫn điền Hand-On Form
 
09:27
Hướng dẫn điền Hand-On Form theo mẫu mới nhất, một phần không thể thiếu để lấy chứng chỉ OCP.
Views: 3525 1Click2beDBA
ORACLE:  How to force password change on first login, on both SQLplus and SQL Developer.
 
01:46
Demo on SQLPlus and SQL Developer. Available for any version of Oracle Database.
Views: 5802 1Click2beDBA
[ORAVN COM] Prepare Oracle Exams - SQL Fundamental 1Z0-061 1Z0-071 1Z0-051 1Z0-047 - Question: 1-10
 
43:59
Học Oracle qua câu hỏi thi - Introduction to SQL / SQL Fundamental - Cũng cố kiến thức môn SQL - Hướng dẫn trả lời câu hỏi thi môn SQL Fundamental. - Áp dụng cho các môn thi: + 1Z0-071: Oracle Database 12c SQL + 1Z0-061: Oracle Database 12c: SQL Fundamentals + 1Z0-051: Oracle Database 11g: SQL Fundamentals I + 1Z0-047: Oracle Database SQL Expert -Chứng chỉ: +OCA DBA +OCA Developer +OCA SQL (1Z0-071) +SQL Expert (1Z0-047)
Views: 7716 1Click2beDBA
[vi] SQL Server Operations Studio: GUI tool thay thế SSMS - SQL Server Management Studio trên Linux
 
10:53
SQL Server Operations Studio - GUI tool thay thế SSMS - SQL Server Management Studio trên Linux. - Có các phiên bản cho cả windows, MacOS và Linux (rpm/deb). - Hoàn toàn miễn phí. ---------- Các links/lệnh trong clips: --------------------------- - Các pakages cần thiết trước khi cài SQLOPS. sudo apt-get install gconf-service gconf-service-backend gconf2-common libgconf-2-4 - Link download sample database: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
Views: 1584 1Click2beDBA
Oracle 24 giờ -PHẦN 5: Tạo và quản lý Tables
 
15:34
Oracle Database 12c - HỌC TRONG 24 GIỜ. --------------------------------- Phần 5: Sử dung SQL Developer - Tạo và quản lý Tables trên SQL Developer - DML: insert/ update / delete - Query: SELECT - DDL: create / alter/ drop Đừng quên theo dõi tại: - Diễn đàn ORAVN: http://www.oravn.com/bai-vi-t-t-oravn... - Facebook: https://www.facebook.com/ITVNgroup/
Views: 8399 1Click2beDBA
[vi] CSDL phân tán - Tạo Database Link với SQL Developer.
 
12:21
Hướng dẫn chi tiết tạo Database Link giữa 2 Database trên 2 servers khác nhau. Một nội dung không thể thiếu cho những bạn làm đề tài CSDL Phân Tán trên Oracle.
Views: 1995 1Click2beDBA
[vi] SQL Căn bản: Tạo và sử dụng SYNONYM trên Oracle Database.
 
07:15
Clip này sẽ giải đáp các câu hỏi: - Synonym là gì ? - Tạo sao phải tạo synonym ? - Sử dụng synonym như thế nào ?
Views: 1978 1Click2beDBA
ORACLE SQL - Kỷ thuật chuyển dòng thành cột.
 
13:21
- Sử dung hàm DECODE(), cấu trúc CASE - Sử dung PIVOT
Views: 666 1Click2beDBA
[vi] Oracle: Quản lý bộ nhớ - Từ lý thuyết đến Thực hành (Memory Management)
 
22:02
Quản lý bộ nhớ của Oracle - SGA và PGA: - Lý thuyết: + Cấu trúc bộ nhớ của Oracle Database. + Phân biệt các tham số khi cấu hình theo kiểu Oracle 9i (manual), Oracle 10g (ASMM), Oracle 11g (AMM). - Labs: + Cấu hình vùng nhớ Oracle theo các kiểu 10g (ASMM) và 11g trở lên (AMM). + Lưu ý với "static parameters" + Lưu ý khi dung AMM và Huge Pages.
Views: 6801 1Click2beDBA
ORACLE: How to get FIRST and LAST DAY of  Month ?
 
00:56
SQL Language, available for any version of Oracle Database.
Views: 5513 1Click2beDBA
ORACLE: Tạo và quản lý Tablespaces
 
11:11
Tạo và quản lý Tablespaces: - Tạo tablespace - Thêm datafile - Xóa tablespace - Truy xuất thông tin tablespaces từ Data dictionary và Dynamic performance views.
Views: 1568 1Click2beDBA
[Tự học SQL SERVER] Bài 1: GIỚI THIỆU, phân biệt SQL vs SQL Server, chọn phiên bản phù hợp.
 
13:14
Nhập môn Hệ quản trị CSDL SQL Server. - SQL và SQL Sever là một, hay khác nhau ? - Microsoft SQL Server là bản thương mại, muốn xài phải trả tiền, ko tiền chỉ có Cr..k ? → Bài này sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên. ------------------- Bài mở đầu cho loạt bài: Học SQL Server trong 24 giờ. Các bạn vui lòng nhấn Subscribe để được cập nhật bài mới.
Views: 1143 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 6: Nối nhiều bảng bằng phép JOIN
 
41:56
Nội dung chính của bài bao gồm các kiểu JOINs trong SQL: - Natural, USING, Join ON - Self-Join - Nonequijoins - OUTER join
Views: 4771 1Click2beDBA
ORACLE: Audit user SYS, lưu thông tin vào SYSLOG
 
07:42
AUDIT SYS Operations to SYSLOG --------------- - Bật cấu hình audit SYS từ sqlplus. - Thêm thông tin audit vào syslog.conf
Views: 492 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 2: Lọc và sắp xếp dữ liệu với WHERE và ORDER BY
 
49:01
Restricting and Sorting Data: * Mệnh đề WHERE - Sừ dung các tooàn tử so sánh. - NULL, LIKE, IN, BETWEEN AND - NOT, AND, OR * Mệnh đề ORDER BY
Views: 6794 1Click2beDBA
[vi] ORACLE: Quên password của user SYS, làm sao đăng nhập hoặc đổi lại được ?
 
02:28
Hướng dẫn cách đổi password của user SYS, trong trường hợp không nhớ nó là gì.
Views: 233 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 7: Sử dụng câu Subqueries
 
26:44
nội dung của bài bao gồm: - Câu subquery trả về 1 hoặc nhiều dòng và các toán tử so sánh tương ứng. - Câu subquery không trả về dòng nào. -Câu subquery trả về giá trị NULL
Views: 5877 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 8: Sử dụng toán tử tổ hợp UNION/ UNION ALL, INTERSECT, MINUS
 
25:38
Bài số 8 trong loạt bài về Oracle SQL Fundametal. - Nội dung bám sát chương trình học SQL Fundametal của Oracle. - Cần thiết cho tất cả Database Developer/ Database Adminstrator. - Trang bị kiến thức cho các môn thi: 1Z0-051, 1Z0-061, 1Z0-071, ...
Views: 5724 1Click2beDBA
ORACLE: STARTUP DATABASE bằng lệnh trên SQLPLUS
 
07:10
Startup database by command line on Linux/Unix
Views: 866 1Click2beDBA
ORACLE: Controlfile - ORA-00205: error in identifying controlfile [Solved]
 
04:46
ORA-00205: error in identifying controlfile ORA-00210: cannot open the specified control file
Views: 8577 1Click2beDBA
[vi] Hướng dẫn chi tiết cài đặt Oracle Database 18c lên Windows 10
 
15:52
So với các phiên bản trước, trong phiên bải 18c có 1 chút thay đổi: Sau khi giải nén file ZIP, các bạn nhớ copy thẳng vào thư mục ORACLE_HOME và đổi thành tên gì tùy ý, sau đó chạy setup.exe Chi tiết vui lòng xem trong clip.
Views: 701 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 10: Tạo TABLE và CONSTRAINT, minh họa trên SQL Developer
 
01:45:17
Tạo và quản lý table, Constraint. Các kiểu dữ lieu cơ bản: varchar2, char, number, date, timestamp,.. Phân biệt các các loại constraint trong Oracle.
Views: 5910 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 11: Tạo VIEWS, minh họa trên SQL Developer
 
48:17
Hướng dẫn tạo Views Các loại Constraints trên views. Các loại Views có thể INSERT/UPDATE/DELETE Minh họa trên SQL Developer
Views: 6354 1Click2beDBA
[vi] SQLServer Hướng dẫn chi tiết tải MIỄN PHÍ và cài đặt SQL Server 2016 lên Windows 10 - ORAVN.COM
 
17:53
Bộ công cụ SSMS-SQL Server Management Studio không đi kèm với bộ cài đặt SQL Server 2016. Trong clip này sẽ hướng dẫn tải SQL Server 2016 hoàn toàn miễn phí và cài đặt lên Windows 10. Đồng thời cũng hướng dẫn tải và cài đặt bộ công cụ SSMS.
Views: 3929 1Click2beDBA
[en] SQL Developer- How to decrypt stored connections passwords in Oracle SQL Developer?
 
06:18
Introducing the fastest way to decrypt SQL Developer stored connections passwords. Don't need any Java, Python or execute any scripts ! Vietnamese version: https://youtu.be/yrzsQ-Zf_ho
Views: 218 1Click2beDBA
[vi] Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2017  lên Linux Ubuntu 18 (ONLINE)
 
14:42
INSTALLING SQL SERVER 2017 on UBUNTU 18.04 --------------------------------- Steps: 1. Import the public repository GPG keys: wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | sudo apt-key add - 2. Register the Microsoft SQL Server Ubuntu repository: sudo add-apt-repository "$(wget -qO- https://packages.microsoft.com/config/ubuntu/16.04/mssql-server-2017.list)" 4. Downgrade OpenSSL: https://packages.ubuntu.com/xenial/openssl 5. To install SQL Server: sudo apt-get update sudo apt-get install -y mssql-server 6. To set the SA password and choose edition. sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup 7. Post check systemctl status mssql-server 8. Open Firewall, default port: 1433 sudo ufw allow 1433/tcp sudo ufw allow 1433/udp 9. Download sample database: https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/releases/tag/adventureworks
Views: 3061 1Click2beDBA
[ORACLE] - Forgot SYS password, How can we reset ?
 
02:29
SYS user is the most powerful user in Oracle Database. If you forgot the password, don't worry, we are able to reset it by directly logon to the Database Server !!
Views: 311 1Click2beDBA
SQL Cơ Bản - Bài 9: Hướng dẫn chi tiết sử dụng INSERT, UPDATE, DELETE và quản lý Transaction.
 
01:14:26
Tất cả những gì cần biết về DML và quản lý Transaction: - Sử dung câu lệnh DML thao tác dữ liệu: Insert, Update, Delete. - Quản lý transaction với: COMMIT, ROLLBACK and Savepoint. - Demo thực hiện câu lệnh trên SQL Developer
Views: 6847 1Click2beDBA
ORACLE SQL: Các kiểu OUTER JOIN trong Oracle.
 
11:41
[ORAVN.COM] Căn bản SQL- OUTER JOIN ----------------- - Các kiểu OUTER JOIN theo chuẩn ANSI SQL. - Cú pháp OUTER JOIN kiểu ORACLE.
Views: 842 1Click2beDBA
[Tự học SQL SERVER] Bài 2: Download & Cài đặt SQL Server 2017, bản MIỄN PHÍ, đầy đủ tính năng
 
14:16
Bài này sẽ giải thích chi tiết các bước download & cài đặt, tạo Name Instance cho SQL Server.
Views: 533 1Click2beDBA
ORACLE: Quản lý REDOLOG: Tăng (giảm) kích thước LOG GROUP
 
05:51
RE-SIZE LOG GROUP - Thay đổi kích thước của group. - Tăng-giảm số group trên database. - Xóa Group đang ở trạng thái CURRENT hoặc ACTIVE. - Xem thông tin REDO Group.
Views: 367 1Click2beDBA
Tạo ASM Instance trên Oracle Database 10g, sử dụng ASMLib.
 
14:04
- Oracle Database 10g - CentOS 5
Views: 218 1Click2beDBA
ORACLE SQL 12C:  Tạo cột có giá trị tăng tự động (identity column)
 
14:49
Tạo Identity column trong Oracle ------------------------ Phân biệt các kiểu: - ALWAYS - BY DEFAULT - Sử dụng SEQUENCE, 12c 8:35 - Sử dụng SEQUENCE, 11g về trước 12:29
Views: 1988 1Click2beDBA
[vi] Download và cài đặt máy ảo VirtualBox
 
03:02
VirtualBox: Phần mềm tạo máy ảo miễn phí, dễ sử dụng và rất hữu ích cho dân IT nghiên cứu và học tập.
Views: 181 1Click2beDBA
ORACLE: Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành.
 
09:10
Tự động đăng nhập DB bằng user của Hệ Điều Hành (không cần password của DB). --------------------- - Ẩn pw khi chạy back job. - Tạo OS user authentication. - Lưu ý với remote_os_authent -
Views: 5373 1Click2beDBA